fbpx

Voorwaarden

 

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Dauna Kraag (Dauna). Dauna is gevestigd aan de Westerdoksdijk 129 1013 AD Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65354028.

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via projects@dauna.photography of per mail: Westerdoksdijk 129.

Dauna behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. U gaat ermee akkoord dat de meest recente versie van deze voorwaarden van toepassing is. Partijen kunnen schriftelijk afwijken van deze voorwaarden.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Dauna en u ( Opdrachtgever ). Op verzoek zal Dauna u deze voorwaarden kosteloos toezenden. Ze zijn ook beschikbaar op dauna.photography.

ARTIKEL 2 – VASTSTELLING VAN DE OPDRACHT

De opdracht komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging van opdrachtgever ontvangt.

ARTIKEL 3 – OFFERTES EN AANBIEDINGEN
 1. Alle aanbiedingen en offertes van Dauna zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding of voorstel geldt alleen voor de daarin genoemde opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Indien de Opdrachtgever aan Dauna bepaalde informatie verstrekt, mag Dauna ervan uitgaan dat de verstrekte informatie juist is en zal zij het voorstel op die informatie baseren.
ARTIKEL 4 – PRIJZEN
 1. Dauna kan de prijs tussentijds verhogen in geval van onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden, indien deze omstandigheden zich voordoen na de totstandkoming van de opdracht.
 2. Een aangeboden prijs is exclusief kosten voor Dauna en exclusief belastingen of heffingen van overheidswege.
ARTIKEL 5 – BETALING EN INCASSO'S

Promotionele en branding shoots

 1. Een niet-restitueerbare boekingskosten van € 250,- zal uw boeking bevestigen, evenals de volledige aanvaarding van de algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op de website van de fotograaf. De boekingskosten worden in mindering gebracht op de kosten van het door de klant gekozen pakket bij het berekenen van het verschuldigde eindsaldo.
 2. Payment in full of the remaining balance will be due one week before the planned shooting day. 

Projecten

 1. Opdrachtgever dient binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen.
 2. Indien de betaling door Opdrachtgever verschuldigd is, is hij automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Bij verzuim is Opdrachtgever aan Dauna de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de betaling opeisbaar is, tot het moment dat het opeisbare bedrag volledig door Opdrachtgever is voldaan.
 3. Eventuele openstaande bedragen door de Klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever betaalt niet binnen de betalingstermijn;
  2. Opdrachtgever in staat van faillissement is of surséance van betaling of enige andere insolventieprocedure aanvraagt;
  3. Opdrachtgever (bedrijf) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. Cliënt (particulier) staat onder curatele of is overleden.
 4. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij direct in verzuim. Hij is dan aan Leverancier alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Bij een factuurbedrag van € 267 zijn deze kosten € 40. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  1. 15% over de eerste € 2.500;
  2. 10% over het daarna overblijvende deel tot € 5.000;
  3. 5% over het gedeelte dat daarna overblijft, tot € 10.000;
  4. 1% over het daarna overblijvende deel tot € 200.000;
  5. 0,5% over het resterende deel.
ARTIKEL 6 – UITVOERINGSTIJD
 1. Indien Opdrachtgever aan Dauna een vooruitbetaling verschuldigd is of indien Dauna Opdrachtgever dient te voorzien van bepaalde informatie of materialen, gaat de termijn waarbinnen Dauna de werkzaamheden zal uitvoeren (de uitvoeringstermijn) niet eerder lopen dan nadat de vooruitbetaling, informatie of materiaal door Dauna is ontvangen.
 2. Indien partijen voor de uitvoering een termijn voor de nakoming van de diensten zijn overeengekomen, is de uiterste datum nimmer te beschouwen als fatale termijn. Bij het verstrijken van de termijn zal Opdrachtgever Dauna in gebreke stellen.
 3. Opdrachtgever kan de overeenkomst niet ontbinden bij overschrijding van een termijn door Dauna. Dit geldt niet wanneer uitvoering van de werkzaamheden blijvend onmogelijk is of als Dauna de werkzaamheden niet binnen een nieuwe uitvoeringstermijn uitvoert. Een dergelijke nieuwe termijn dient schriftelijk te worden opgegeven.
ARTIKEL 7 – DERDEN

Dauna kan derden inschakelen om de werkzaamheden (gedeeltelijk) uit te voeren. De volgende artikelen van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing:

 • 7:404 (executie door een bepaalde persoon);
 • 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid);
 • 7:409 (dood van een bepaald persoon).
ARTIKEL 8 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT
 1. Dauna zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van de beroepsuitoefening uitvoeren.
 2. Dauna kan de opdrachten in verschillende fasen uitvoeren en over de verschillende fasen afzonderlijk factureren.
 3. Indien Dauna de opdracht in verschillende fasen uitvoert, kan Dauna eventuele werkzaamheden in de volgende fase opschorten totdat Opdrachtgever de uitvoering van de laatste fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Opdrachtgever zal Dauna tijdig alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie of materiaal verstrekken.
 5. Indien Opdrachtgever het materiaal of de informatie niet tijdig aanlevert, kan Dauna de uitvoering van de opdracht opschorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening brengen. Dauna is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
ARTIKEL 9 – WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT
 1. Indien het tijdens de werkzaamheden noodzakelijk blijkt om de opdracht te wijzigen om een behoorlijke uitvoering van de opdracht te garanderen, zullen partijen de gewenste wijzigingen overleggen en schriftelijk overeenkomen.
 2. Indien partijen overeenkomen de opdracht te wijzigen, kan Dauna de prijs verhogen of verlagen. Indien mogelijk zal Dauna vooraf een offerte aan Opdrachtgever verstrekken. De uitvoeringstermijn kan wijzigen bij wijziging van de opdracht. Opdrachtgever gaat akkoord met de mogelijkheid om de opdracht, de prijsstelling en de uitvoeringstermijn te wijzigen.
 3. Dauna kan een verzoek van Opdrachtgever tot wijziging van de opdracht weigeren indien deze wijziging de kwaliteit of kwantiteit van de werkzaamheden zou kunnen aantasten.
ARTIKEL 10 – OPSCHORTING, ONTBINDING
 1. Dauna kan de uitvoering van de werkzaamheden tijdelijk opschorten indien hij door overmacht niet kan voldoen.
 2. Indien de uitvoering van de opdracht blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht annuleren voor het niet-vervulde deel
 3. Dauna kan de opdracht opschorten of annuleren indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, gedeeltelijk, geheel of niet tijdig nakomt. In dergelijke gevallen zal Opdrachtgever de schade aan Dauna vergoeden.
ARTIKEL 11 – TUSSENTIJDSE BEINDIGING
 1. Indien Dauna de opdracht tussentijds opzegt, zal Dauna zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan een derde, tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden leidt tot extra kosten voor Dauna, komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Dauna kan de opdracht onmiddellijk annuleren (en is niet aansprakelijk voor eventuele schade) in een van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever betaalt niet binnen de betalingstermijn;
  2. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt, dan wel een andere insolventieprocedure aanvraagt of ondergaat;
  3. Opdrachtgever (de vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. Het zich voordoen van omstandigheden waarin Cliënt niet meer vrij over zijn vermogen kan beschikken.
ARTIKEL 12 – OVERMACHT
 1. Dauna is in geval van overmacht niet gehouden tot nakoming.
 2. Dauna kan de verplichtingen, voortvloeiende uit de opdracht, opschorten zolang de overmacht voortduurt.
 3. Indien Dauna een deel van haar verplichtingen is nagekomen, en dat deel een zelfstandige waarde heeft, mag Dauna dat deel aan Opdrachtgever in rekening brengen.
ARTIKEL 13 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Al het door Dauna geleverde blijft eigendom van Dauna totdat Opdrachtgever volledig aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 2. Opdrachtgever dient al het mogelijke te doen om de eigendommen van Dauna veilig te stellen.
 3. Indien Dauna haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Dauna om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Dauna deze terug kan nemen.
ARTIKEL 14 – GARANTIES
 1. Dauna garandeert dat alle leveringen zullen geschieden in overeenstemming met de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering kunnen worden gesteld.
 2. Dit geldt niet indien een gebrek aan de geleverde zaken ontstaat als gevolg van de schuld van Opdrachtgever.
 3. Deze garantie geldt evenmin indien het gebrek is veroorzaakt door omstandigheden buiten de wil van Dauna.
ARTIKEL 15 - ONDERZOEK
 1. Opdrachtgever zal het resultaat van de opdracht onderzoeken wanneer de opdracht is voltooid. Opdrachtgever zal onderzoeken of de kwantiteit en de kwaliteit van het resultaat aan de overeenkomst beantwoorden.
 2. Opdrachtgever zal Dauna binnen veertien dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele zichtbare gebreken of tekortkomingen. Opdrachtgever zal Dauna binnen dertig dagen schriftelijk op de hoogte stellen van op het eerste gezicht onzichtbare tekortkomingen of gebreken. De melding dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
ARTIKEL 16 – KLACHTEN
 1. Opdrachtgever dient eventuele klachten binnen één maand dagen na constatering (of -bij onzichtbare tekortkomingen- nadat hij deze had kunnen constateren) schriftelijk aan Dauna te melden.
 2. Een tijdig gemelde klacht schort of annuleert geen enkele betalingsverplichting van Opdrachtgever.
 3. Indien Opdrachtgever Dauna niet tijdig op de hoogte stelt, heeft Opdrachtgever geen recht op herstel, vervanging of schadevergoeding.
 4. Indien komt vast te staan dat de klacht gegrond is en de melding daarvan door Opdrachtgever tijdig is geschied, zal Dauna haar werkzaamheden binnen redelijke termijn na schriftelijke melding van de tekortkoming door Opdrachtgever herstellen, vervangen of vergoeden.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, zal Opdrachtgever aan Dauna gemaakte kosten (zoals onderzoekskosten) vergoeden.
ARTIKEL 17 – AANSPRAKELIJKHEID
 1. Dauna is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Opdrachtgever lijdt als direct gevolg van een tekortkoming van Dauna.
 2. Dauna is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Dauna is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Dauna zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.
 4. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Dauna de schade niet dekt, is de aansprakelijkheid van Dauna beperkt tot het bedrag dat door Opdrachtgever wordt uitgekeerd. Deze aansprakelijkheid kan in geen geval meer bedragen dan € 200,00.
 5. De in dit artikel genoemde beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
ARTIKEL 18 – VERVALTERMIJN

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Dauna is één jaar.

ARTIKEL 19 – VRIJWARING
 1. Opdrachtgever vrijwaart Dauna voor eventuele aanspraken van derden, die schade lijden als gevolg van de uitvoering van de opdracht maar die niet aan Dauna kan worden toegerekend.
 2. Indien derden Dauna aanspreken voor schade ten gevolge van de uitvoering van de opdracht, zal Opdrachtgever Dauna zowel in als buiten rechte bijstaan en zal Opdrachtgever doen wat van hem verwacht mag worden.
 3. Indien Opdrachtgever niet de in lid 2 omschreven ondersteuning verleent, kan Dauna de maatregelen nemen die zij nodig acht. Alle kosten en schade die Dauna in dit verband maakt, komen voor rekening van Opdrachtgever.
ARTIKEL 20 – INTELLECTUEEL EIGENDOM
 1. Alle door Dauna gemaakte plannen, documenten, foto's, tekeningen, programmering, creaties en aanverwante informatie blijven eigendom van Dauna. Dit geldt ook als gerelateerde kosten in rekening worden gebracht of later worden verbeterd.
 2. Opdrachtgever mag voornoemde eigendommen alleen kopiëren indien het voor intern gebruik binnen het bedrijf van Opdrachtgever is en de eigendommen niet aan derden tonen of de eigendommen op een andere wijze dan oorspronkelijk door Dauna bedoeld, ter beschikking stellen.
 3. Opdrachtgever en Dauna zullen in afzonderlijke overeenkomsten nadere afspraken maken over bepaalde door Dauna aan Opdrachtgever verstrekte licenties. Indien partijen geen nadere voorwaarden met betrekking tot de licenties overeenkomen, verleent Dauna Opdrachtgever een niet-overdraagbare licentie om de door Dauna gemaakte werken (zoals: software, ontwerpen, illustraties of enige andere creatie) voor onbepaalde tijd te gebruiken.
ARTIKEL 21 – NIET-OPENBAARMAKING
 1. Dauna zal de informatie van de Klant niet aan derden verstrekken, tenzij Dauna op grond van een wettelijke of professionele verplichting verplicht is om de informatie openbaar te maken.
 2. Dauna zal informatie, verkregen van Opdrachtgever, niet op een andere manier gebruiken dan oorspronkelijk bedoeld, behalve dat de informatie kan worden gebruikt in een juridische procedure waarbij Dauna betrokken is en de informatie van belang kan zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, bevestigingen, aanbiedingen, rapporten, adviezen of andere uitingen van Dauna, al dan niet schriftelijk, niet openbaar maken.
ARTIKEL 22 – NIETIGHEID

Indien enig onderdeel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dit niets aan de geldigheid van de rest van deze voorwaarden. Het ongeldige of niet-afdwingbare deel zal worden vervangen door een bepaling die de inhoud van de ongeldige bepaling het dichtst benadert.

ARTIKEL 23 – STRIJDENDE BEPALINGEN

Indien een van de bepalingen uit deze voorwaarden in strijd is met een bepaling uit een overeenkomst, prevaleert de overeenkomst.

ARTIKEL 24 – TOEPASSELIJK RECHT

Nederlands recht.

ARTIKEL 25 – BEVOEGDE RECHTER

De rechtbank van Amsterdam.

CONTACTGEGEVENS

Dauna Kraag
Westerdoksdijk, 129
1013 AD Amsterdam
Kamer van Koophandel: 65354028
BTW: NL002427215B23
projects@dauna.photography

0
  Your Basket
  Your basket is empty
   Apply Coupon